top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Salt Training voor één- en meerdaagse activiteiten en trainingen.

 

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1. Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met fysieke kracht voortbeweegt.

1.1.2. Arrangement: door Salt Training bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van verblijf, het verzorgen van de maaltijden, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide trainingen of begeleide activiteiten wordt verstaan: trainingen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van Salt Training worden begeleid.

1.1.3. Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door Salt Training wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waarbij geen overnachting is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.

1.1.4. Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door Salt Training worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval één overnachting is inbegrepen.

1.1.5. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Salt Training wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Salt Training wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

1.1.6. Salt Training: de organisatie die trainingen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.

1.1.7. Vertegenwoordiger van Salt Training: degene die uit naam van Salt Training optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: gids, instructeur, trainer).

1.1.8. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Salt Training zich tegenover een opdrachtgever verplicht tot het leveren van één- en meerdaagse activiteiten, trainingen en reizen. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien Salt Training zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.

1.1.9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Salt Training of gebruik maakt van trainingen, activiteiten, diensten of materiaal van Salt Training.

1.1.10. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

1.1.11. Aanvang: bij meerdaagse trainingen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door Salt Training aan de deelnemer is medegedeeld.

1.1.11.1. bij meerdaagse trainingen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf voor vervoer naar de bestemming zorgt het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking dient te worden gesteld.

1.1.11.2. bij alle andere trainingen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.

1.1.12. Eind(e):

1.1.12.1. bij meerdaagse trainingen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats.

1.1.12.2. bij meerdaagse trainingen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten;

1.1.12.3. bij alle andere trainingen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.

1.1.13. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door Salt Training geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen en de (eventuele) bijdrage aan een garantiefonds.

 

Artikel 2. WERKINGSSFEER

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Salt Training gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Salt Training of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Salt Training of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Salt Training, tenzij Salt Training en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.4. Salt Training is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Salt Training deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

3.1. Elk aanbod van Salt Training is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Salt Training aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Salt Training mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen.

De opdrachtgever ontvangt van Salt Training of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2. De inhoud van de overeenkomst wordt medebepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van Salt Training. Salt Training zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimumaantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moeten worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Salt Training zijn niet bindend. Salt Training kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3.3. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Salt Training of de vertegenwoordiger van Salt Training te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

3.4. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal Salt Training trachten hiermee rekening te houden.

3.5. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Salt Training is tegenover Salt Training hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.6. De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Salt Training een geldig identificatiebewijs te tonen.

 

Artikel 4. BETALING

4.1. Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang betaald te zijn, tenzij dit op de overeenkomst is aangegeven.

4.2. Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 30 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 40% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang worden voldaan.

4.3. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 30 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.

4.4. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

4.5. De opdrachtgever die niet tijdig betaald is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Salt Training is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Salt Training is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.6. De opdrachtgever die niet tijdig betaald is aan Salt Training een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag

 

Artikel 5. PRIJS

5.1. Salt Training publiceert voor de standaard-activiteiten of trainingen voor particulieren of groepen jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden trainingen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt Salt Training offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. Salt Training is vrij om tijdelijk trainingen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

5.2. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

5.3. Salt Training behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Salt Training is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.

5.4. Indien Salt Training besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient Salt Training zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5.5. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft Salt Training de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5.6. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Salt Training de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

5.7. Salt Training mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Salt Training verschuldigd is.

 

Artikel 6. INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN

6.1. Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt Salt Training de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.

6.2. Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal Salt Training de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde reispapieren e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan Salt Training te melden.

6.3. Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor controle van de door Salt Training hierover verschafte informatie.

6.4. Salt Training is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

6.5 Informatie over verzekering
Salt Training kan een reis- en/of annuleringsverzekering verplichten mits de deelnemer hier voor totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 7. WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER.

7.1. De opdrachtgever kan Salt Training tot 84 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Salt Training niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Ter zake van organisatiekosten is opdrachtgever € 25,- plus eventuele communicatiekosten aan Salt Training verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

7.2. Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich - na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

7.2.1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,

7.2.2. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij Salt Training te worden ingediend.

7.2.3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.

7.3. De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan Salt Training te vergoeden.

 

Artikel 8. ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

8.1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

8.2. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren door middel van brief en/of e-mail aan Salt Training (info@naturetrail.nl). De datum van ontvangst van de brief door Salt Training geldt als annuleringsdatum.

8.3. Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Salt Training:

8.3.1. tot 56 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 10% van de arrangementsprijs;

8.3.2. van 56 tot 42 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;

8.3.3. van 42 tot 22 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;

8.3.4. van 21 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs;

8.3.5. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

8.4. Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:

8.4.1. de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij Salt Training heeft afgesloten; en

8.4.2. de bijdrage aan een garantiefonds, indien Salt Training hierbij is aangesloten.

8.4.3. Bij annulering voor aanvang van de reis restitueert Salt Training de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze bij hem heeft afgesloten.

 

Artikel 9. WIJZIGINGEN DOOR SALT TRAINING

9.1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Salt Training gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Salt Training de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

9.2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Salt Training melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

9.3. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Salt Training zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens Salt Training niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.

9.4. De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan trainingen of activiteiten die niet begeleid worden door Salt Training zijn zelfverantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij trainingen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van Salt Training heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

 

Artikel 10. OPZEGGING DOOR SALT TRAINING

10.1. Salt Training heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimumaantal deelnemers.

10.2. Salt Training heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, pandemie (bijv. Corona), politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Salt Training is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

10.3. Bij opzegging door Salt Training wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Salt Training zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

10.4. Indien Salt Training besluit een reeds in gang zijnde arrangement of activiteit wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien Salt Training zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan (dit geldt bij meerdaagse trainingen).

10.5. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Salt Training het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Salt Training kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Salt Training heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

 

Artikel 11. VERPLICHTINGEN VAN SALT TRAINING

11.1. Salt Training is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Salt Training redelijkerwijs mocht hebben. Salt Training is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Salt Training tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

11.2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

11.3. Salt Training is verplicht om met inachtneming van de risico's verbonden aan de aangeboden trainingen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 12. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

12.1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Salt Training of de vertegenwoordiger van Salt Training te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Salt Training.

12.2. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan Salt Training zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. Salt Training treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

12.3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Salt Training of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

12.4. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Salt Training. De deelnemer stelt Salt Training zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van Salt Training vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Salt Training en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Salt Training is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

12.5. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Salt Training of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

12.6. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

12.7. Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van Salt Training, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te re confirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij Salt Training of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.

12.8. Salt Training houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

12.9. Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Salt Training in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

12.10. De deelnemer is en blijft zelfverantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID VAN SALT TRAINING

13.1. Deelname aan trainingen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer.

Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Salt Training zelf, is Salt Training niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de trainingen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

13.2. Salt Training is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan Salt Training kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.3. Salt Training is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

13.3.1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigenvermogens of het negeren van instructies,

13.3.2. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

13.3.3. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Salt Training en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Salt Training kunnen worden toegerekend.

13.4. De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Salt Training aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

13.5. Indien Salt Training toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is Salt Training aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom. Tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van Salt Training voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.

13.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Salt Training, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

13.7. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Salt Training leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Salt Training gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Salt Training onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

14.1. De deelnemer en/of de opdrachtgever is tegenover Salt Training aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.

 

Artikel 15. REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE TOEGANG EN/OF LIDMAATSCHAP

15.1. Het staat Salt Training vrij om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in een apart reglement.

 

Artikel 16. KLACHTEN

16.1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Salt Training of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door Salt Training vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

16.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Salt Training. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

16.3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

 

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle door Salt Training te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Indien de overeenkomst een reisovereenkomst in de zin van het burgerlijk wetboek is, heeft de deelnemer dan wel opdrachtgever het recht zich met het geschil tot een bevoegde rechter te wenden.

bottom of page